Learn Mandarin - Sound and text

Fruits


Listen - repeat - read - remember

水果[shuǐ guǒ] Fruits
 
一[yī] 個[gè] 蘋果[píng guǒ] an apple
一[yī] 個[gè] 梨[lí] a pear
香蕉[xiāng jiāo] a banana
草莓[cǎo méi] strawberry
櫻桃[yīng táo] cherries
 
一[yī] 個[gè] 橙[chéng] an orange
橘子[jú zi] a┬átangerine
菠[bō] 蘿[luó] a pineapple
芒果[máng guǒ] a mango
獼猴桃[mí hóu táo] a kiwi
桃子[táo zi] a peach
 
梅[méi] a plum
黑[hēi] 醋[cù] 栗[lì] blackcurrant
黑[hēi] 莓[méi] blackberry
葡萄[pú tao] grape
 
 
蘋果[píng guǒ] 是[shì] 甜[tián] 的[de] the apple is sweet
梨[lí] 成熟[chéng shú] the pear is ripe
櫻桃[yīng táo] 是[shì] 酸[suān] 的[de] the cherries are sour
草莓[cǎo méi] 冰淇淋[bīng qí lín] ice cream of strawberry
 
菠[bō] 蘿[luó] 是[shì] 美味[měi wèi] the pineapple is delicious
覆[fù] 盆[pén] 子[zǐ] 紅色[hóng sè] the raspberries are the red
香蕉[xiāng jiāo] 仍[réng] 是[shì] 太[tài] 綠[lǜ] the banana is still too green
 
草莓[cǎo méi] 與[yǔ] 糖[táng] strawberries with sugar
燉[dùn] 蘋果[píng guǒ] stewed apple
黑[hēi] 加[jiā] 侖[lún] 果[guǒ] 醬[jiàng] blackcurrant jam
冬季[dōng jì] 葡萄[pú tao] Winter grapesQR Learn Mandarin on your smartphone
首[shǒu] 頁[yè] home page
第一次[dì yī cì] 接[jiē] 觸[chù] first contacts
了解[liǎo jiě] 普通[pǔ tōng] 話[huà] understanding Mandarin
首先[shǒu xiān] 熟[shú] 語[yǔ] First Sayings
常用[cháng yòng] 動詞[dòng cí] Common verbs
時間表[shí jiàn biǎo] 達[dá] 式[shì] Time Expressions
正[zhēng] 交[jiāo] 談[tán] Positive Talk
訂貨[dìng huò] Placing orders
問[wèn] Asking
求[qiú] 購[gòu] Buying
時間[shí jiān] 閱讀[yuè dú] Time Reading
去[qù] 餐[cān] 廳[tīng] To the Restaurant
方向[fāng xiàng] Directions
走[zǒu] 在[zài] 城市[chéng shì] Walking in the city
運輸[yùn shū] Transportation
道歉[dào qiàn] Apologies
面[miàn] 對[duì] 零件[líng jiàn] Face Parts
車[chē] 身[shēn] 零件[líng jiàn] Body Parts
生病[shēng bìng] sick
顏色[yán sè] colors
水果[shuǐ guǒ] fruit
蔬菜[shū cài] vegetables
衣服[yī fu] clothes
動物[dòng wù] animals
飲料[yǐn liào] drinks
天[tiān] 氣[qì] weather
房子[fáng zi] house
臥室[shì] bedroom
衛生[wèi shēng] hygiene
對立[duì lì] 面[miàn] opposites
商店[shāng diàn] shops
 


Learn French language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - Learn Thai