Learn Mandarin - Sound and text

Drinks


Listen - repeat - read - remember

飲料[yǐn liào] Beverages
 
水[shuǐ] water
水[shuǐ] water
汽水[qì shuǐ] soda water
檸檬水[níng méng shuǐ] lemonade
冰[bīng] 茶[chá] iced tea
焦炭[jiāo tàn] a coke
啤酒[pí jiǔ] beer
酒[jiǔ] wine
茶[chá] tea
咖啡[kā fēi] coffee
熱[rè] 巧克力[qiǎo kè lì] hot chocolate
湯[tāng] soup
 
 
一[yī] 罐[guàn] 可[kě] 樂[lè] a can of Coke
一[yī] 杯[bēi] 水[shuǐ] a glass of water
一[yī] 瓶[píng] 酒[jiǔ] a bottle of wine
一[yī] 根[gēn] 稻草[dào cǎo] a straw
過[guò] 山[shān] 車[chē] coaster
茶[chá] 鍋[guō] a tea pot
一[yī] 杯[bēi] 咖啡[kā fēi] a cup of coffee
一[yī] 杯[bēi] 啤酒[pí jiǔ] beer glass
威[wēi] 士[shì] 忌[jì] 冰[bīng] whiskey on ice
咖啡[kā fēi] 加[jiā] 牛奶[niú nǎi] 和[hé] 糖[táng] coffee with milk and sugarQR Learn Mandarin on your smartphone
首[shǒu] 頁[yè] home page
第一次[dì yī cì] 接[jiē] 觸[chù] first contacts
了解[liǎo jiě] 普通[pǔ tōng] 話[huà] understanding Mandarin
首先[shǒu xiān] 熟[shú] 語[yǔ] First Sayings
常用[cháng yòng] 動詞[dòng cí] Common verbs
時間表[shí jiàn biǎo] 達[dá] 式[shì] Time Expressions
正[zhēng] 交[jiāo] 談[tán] Positive Talk
訂貨[dìng huò] Placing orders
問[wèn] Asking
求[qiú] 購[gòu] Buying
時間[shí jiān] 閱讀[yuè dú] Time Reading
去[qù] 餐[cān] 廳[tīng] To the Restaurant
方向[fāng xiàng] Directions
走[zǒu] 在[zài] 城市[chéng shì] Walking in the city
運輸[yùn shū] Transportation
道歉[dào qiàn] Apologies
面[miàn] 對[duì] 零件[líng jiàn] Face Parts
車[chē] 身[shēn] 零件[líng jiàn] Body Parts
生病[shēng bìng] sick
顏色[yán sè] colors
水果[shuǐ guǒ] fruit
蔬菜[shū cài] vegetables
衣服[yī fu] clothes
動物[dòng wù] animals
飲料[yǐn liào] drinks
天[tiān] 氣[qì] weather
房子[fáng zi] house
臥室[shì] bedroom
衛生[wèi shēng] hygiene
對立[duì lì] 面[miàn] opposites
商店[shāng diàn] shops
 


Learn French language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - Learn Thai