Learn Mandarin - Sound and text

Common Verbs

Listen - repeat - read - remember

問[wèn] to ask
要[yāo] to be
購買[gòu mǎi] to buy
調[diào] 用[yòng] to call
取消[qǔ xiāo] to cancel
改變[gǎi biàn] to change
 
選擇[xuǎn zé] to choose
清潔[qīng jié] to clean
關閉[guān bì] to close
打扮[dǎ bàn] to dress
喝[hē] to drink
吃[chī] to eat
 
解釋[jiě shì] to explain
給[gěi] to give
去[qù] to go
有[yǒu] to have
聽到[tīng dào] to hear
要[yāo] 知道[zhī dao] to know
 
鬆[sōng] 動[dòng] to loose
打開[dǎ kāi] to open
閱讀[yuè dú] to read
休息[xiū xi] to rest
看到[kàn dào] to see
發送[fā sòng] to send
 
坐[zuò] to sit
睡覺[shuì jiào] to sleep
發言[fā yán] to speak
開始[kāi shǐ] to start
採取[cǎi qǔ] to take
思考[sī kǎo] to think
 
使用[shǐ yòng] to use
等待[děng dài] to wait
行走[xíng zǒu] to walk
洗[xǐ] to wash
工作[gōng zuò] to work
寫[xiě] to writeQR Learn Mandarin on your smartphone
首[shǒu] 頁[yè] home page
第一次[dì yī cì] 接[jiē] 觸[chù] first contacts
了解[liǎo jiě] 普通[pǔ tōng] 話[huà] understanding Mandarin
首先[shǒu xiān] 熟[shú] 語[yǔ] First Sayings
常用[cháng yòng] 動詞[dòng cí] Common verbs
時間表[shí jiàn biǎo] 達[dá] 式[shì] Time Expressions
正[zhēng] 交[jiāo] 談[tán] Positive Talk
訂貨[dìng huò] Placing orders
問[wèn] Asking
求[qiú] 購[gòu] Buying
時間[shí jiān] 閱讀[yuè dú] Time Reading
去[qù] 餐[cān] 廳[tīng] To the Restaurant
方向[fāng xiàng] Directions
走[zǒu] 在[zài] 城市[chéng shì] Walking in the city
運輸[yùn shū] Transportation
道歉[dào qiàn] Apologies
面[miàn] 對[duì] 零件[líng jiàn] Face Parts
車[chē] 身[shēn] 零件[líng jiàn] Body Parts
生病[shēng bìng] sick
顏色[yán sè] colors
水果[shuǐ guǒ] fruit
蔬菜[shū cài] vegetables
衣服[yī fu] clothes
動物[dòng wù] animals
飲料[yǐn liào] drinks
天[tiān] 氣[qì] weather
房子[fáng zi] house
臥室[shì] bedroom
衛生[wèi shēng] hygiene
對立[duì lì] 面[miàn] opposites
商店[shāng diàn] shops
 


Learn French language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - Learn Thai