Learn Mandarin - Sound and text

Colors


Listen - repeat - read - remember

顏色[yán sè] colors
 
紅色[hóng sè] red
綠色[lǜ sè] green
藍色[lán sè] blue
黑色[hēi sè] black
白[bái] White
橙[chéng] Orange
黃色[huáng sè] yellow
棕色[zōng sè] brown
玫瑰[méi guī] rose
灰色[huī sè] gray
紫色[zǐ sè] purple
 
馬[mǎ] 林[lín] 藍色[lán sè] marin blue
棕色[zōng sè] Brown
米[mǐ] 色[sè] beige
 
 
藍色[lán sè] 的[de] 牛仔[niú zǎi] 褲[kù] blue jeans
一[yī] 個[gè] 紅色[hóng sè] 的[de] 裙子[qún zi] a red skirt
外套[wài tào] 是[shì] 黑色[hēi sè] 的[de] the jacket is black
一[yī] 個[gè] 青[qīng] 蘋果[píng guǒ] a green apple
奶[nǎi] 白色[bái sè] milk white
 
棕色[zōng sè] 的[de] 門[mén] a brown door
女孩[nǚ hái] 穿[chuān] 著藍色[lán sè] 的[de] 裙子[qún zi] the girl is wearing a blue skirt
人[rén] 是[shì] 灰色[huī sè] 的[de] man is gray
黑[hēi] 鞋[xié] black shoes



QR Learn Mandarin on your smartphone
首[shǒu] 頁[yè] home page
第一次[dì yī cì] 接[jiē] 觸[chù] first contacts
了解[liǎo jiě] 普通[pǔ tōng] 話[huà] understanding Mandarin
首先[shǒu xiān] 熟[shú] 語[yǔ] First Sayings
常用[cháng yòng] 動詞[dòng cí] Common verbs
時間表[shí jiàn biǎo] 達[dá] 式[shì] Time Expressions
正[zhēng] 交[jiāo] 談[tán] Positive Talk
訂貨[dìng huò] Placing orders
問[wèn] Asking
求[qiú] 購[gòu] Buying
時間[shí jiān] 閱讀[yuè dú] Time Reading
去[qù] 餐[cān] 廳[tīng] To the Restaurant
方向[fāng xiàng] Directions
走[zǒu] 在[zài] 城市[chéng shì] Walking in the city
運輸[yùn shū] Transportation
道歉[dào qiàn] Apologies
面[miàn] 對[duì] 零件[líng jiàn] Face Parts
車[chē] 身[shēn] 零件[líng jiàn] Body Parts
生病[shēng bìng] sick
顏色[yán sè] colors
水果[shuǐ guǒ] fruit
蔬菜[shū cài] vegetables
衣服[yī fu] clothes
動物[dòng wù] animals
飲料[yǐn liào] drinks
天[tiān] 氣[qì] weather
房子[fáng zi] house
臥室[shì] bedroom
衛生[wèi shēng] hygiene
對立[duì lì] 面[miàn] opposites
商店[shāng diàn] shops
 


Learn French language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - Learn Thai