Learn Mandarin - Sound and text

Clothes


Listen - repeat - read - remember

服[fú] 裝[zhuāng] Clothings
 
襯衫[chèn shān] The shirt
毛衣[máo yī] Sweater
褲子[kù zi] the pants
內褲[nèi kù] underpants
襪子[wà zi] socks
夾克[jiā kè] jacket
鞋[xié] shoes
 
胸[xiōng] 罩[zhào] bra
底部[dǐ bù] bottoms
 
牛仔[niú zǎi] 褲[kù] jeans
高跟鞋[gāo gēn xié] high heels
緊[jǐn] 身[shēn] 衣[yī] tights
裙子[qún zi] skirt
襯衫[chèn shān] blouse
 
 
外衣[wài yī] a coat
長[cháng] 袖[xiù] long sleeves
短[duǎn] 褲[kù] the short pants
迷[mí] 你[nǐ] 裙[qún] a mini skirt
 
訓練[xùn liàn] training
拖鞋[tuō xié] slippers
一[yī] 條[tiáo] 圍巾[wéi jīn] a scarf
T卹[xù] a t-shirt
睡衣[shuì yī] pajamas
 
運動鞋[yùn dòng xié] sneakersQR Learn Mandarin on your smartphone
首[shǒu] 頁[yè] home page
第一次[dì yī cì] 接[jiē] 觸[chù] first contacts
了解[liǎo jiě] 普通[pǔ tōng] 話[huà] understanding Mandarin
首先[shǒu xiān] 熟[shú] 語[yǔ] First Sayings
常用[cháng yòng] 動詞[dòng cí] Common verbs
時間表[shí jiàn biǎo] 達[dá] 式[shì] Time Expressions
正[zhēng] 交[jiāo] 談[tán] Positive Talk
訂貨[dìng huò] Placing orders
問[wèn] Asking
求[qiú] 購[gòu] Buying
時間[shí jiān] 閱讀[yuè dú] Time Reading
去[qù] 餐[cān] 廳[tīng] To the Restaurant
方向[fāng xiàng] Directions
走[zǒu] 在[zài] 城市[chéng shì] Walking in the city
運輸[yùn shū] Transportation
道歉[dào qiàn] Apologies
面[miàn] 對[duì] 零件[líng jiàn] Face Parts
車[chē] 身[shēn] 零件[líng jiàn] Body Parts
生病[shēng bìng] sick
顏色[yán sè] colors
水果[shuǐ guǒ] fruit
蔬菜[shū cài] vegetables
衣服[yī fu] clothes
動物[dòng wù] animals
飲料[yǐn liào] drinks
天[tiān] 氣[qì] weather
房子[fáng zi] house
臥室[shì] bedroom
衛生[wèi shēng] hygiene
對立[duì lì] 面[miàn] opposites
商店[shāng diàn] shops
 


Learn French language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - Learn Thai