Learn Mandarin - Sound and text

Body parts

Listen - repeat - read - remember

腿[tuǐ] legs
膝[xī] 蓋[gài] knees
腳[jiǎo] feet
腳趾[jiǎo zhǐ] toes
武器[wǔ qì] arms
手[shǒu] hands
手指[shǒu zhǐ] fingers
肩膀[jiān bǎng] shoulders
 
頭[tóu] head
頸部[jǐng bù] neck
身[shēn] 體[tǐ] body
胸部[xiōng bù] chest
胃[wèi] stomach
背面[bèi miàn] back
屁股[pì gu]butt
 
我的[wǒ de] 腿[tuǐ] 受[shòu] 傷[shāng] my legs hurt
傷害[shāng hài] hurting
 
我[wǒ] 胃[wèi] 痛[tòng] I have stomach pain
我[wǒ] 有[yǒu] I have
疼痛[téng tòng] pain
胃[wèi] 每[měi] 個[gè] stomacheach
 
她[tā] 有[yǒu] 一[yī] 個[gè] 可[kě] 愛[ài] 的[de] 身[shēn] 體[tǐ] she has a cute body
她[tā] 很[hěn] 可[kě] 愛[ài] she is cute
 
我[wǒ] 有[yǒu] 很[hěn] 長[cháng] 的[de] 手指[shǒu zhǐ] I have long fingers
長[cháng] long
 
握手[wò shǒu] shaking hands
發抖[fā dǒu]shakingQR Learn Mandarin on your smartphone
首[shǒu] 頁[yè] home page
第一次[dì yī cì] 接[jiē] 觸[chù] first contacts
了解[liǎo jiě] 普通[pǔ tōng] 話[huà] understanding Mandarin
首先[shǒu xiān] 熟[shú] 語[yǔ] First Sayings
常用[cháng yòng] 動詞[dòng cí] Common verbs
時間表[shí jiàn biǎo] 達[dá] 式[shì] Time Expressions
正[zhēng] 交[jiāo] 談[tán] Positive Talk
訂貨[dìng huò] Placing orders
問[wèn] Asking
求[qiú] 購[gòu] Buying
時間[shí jiān] 閱讀[yuè dú] Time Reading
去[qù] 餐[cān] 廳[tīng] To the Restaurant
方向[fāng xiàng] Directions
走[zǒu] 在[zài] 城市[chéng shì] Walking in the city
運輸[yùn shū] Transportation
道歉[dào qiàn] Apologies
面[miàn] 對[duì] 零件[líng jiàn] Face Parts
車[chē] 身[shēn] 零件[líng jiàn] Body Parts
生病[shēng bìng] sick
顏色[yán sè] colors
水果[shuǐ guǒ] fruit
蔬菜[shū cài] vegetables
衣服[yī fu] clothes
動物[dòng wù] animals
飲料[yǐn liào] drinks
天[tiān] 氣[qì] weather
房子[fáng zi] house
臥室[shì] bedroom
衛生[wèi shēng] hygiene
對立[duì lì] 面[miàn] opposites
商店[shāng diàn] shops
 


Learn French language here - Learn Hindi here - Study French for Thai Here - Learn Thai